Vrátíme vám vaše peníze - veřejná podpora mateřských škol, zájmové a sportovní činnosti, kultury

03. 09. 2014

Mají-li obce peníze na rozdávání, pak Svobodní prosazují namísto přímého udělování grantů (či financování institucí) nebo namísto toho, aby obec sama provozovala takové činnosti, rozdělování voucherů podle spravedlivých kriterií. Svobodní si přejí, aby nakonec nemuselo docházet k rozdělování peněz, ale jako první mezikrok navrhují systém voucherů.

Obec může i v současném právním prostředí schválit pravidla, že se částka v obecním rozpočtu určená v současné době pro určitý účel rozpočítá na jednotlivé občany podle přesných kritérií. Voucher jako poukázku na určitou finanční částku určenou pro konkrétní účel pak může použít k úhradě nákladů spojených s takovou činností. 
Systém voucherů Svobodní navrhují na přechodné období jako první krok směřující ke spravedlivějšímu systému, ve kterém stát a obec ponechává peníze občanům, aby si s nimi sami hospodařili, jak uznají za vhodné. Odstraňuje nespravedlivé protekční a prokorupční prostředí udělování dotací a grantů. 

Příklady: 
V současné době je nedostatek mateřských škol. Rodiny, kterým se podaří předškolní dítě umístit do školky, získává podporu nejenom ve výši školkovného, ale je zvýhodněna možností výdělečné činnosti obou rodičů. To je dost nespravedlivý systém, některé rodiny jsou tím očividně diskriminovány. Svobodní v obcích, které školky provozují, navrhují namísto financování instituce poskytnutí voucheru na každé předškolní dítě, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, s trvalým pobytem v katastru obce. Rodiče pak sami mohou rozhodnout, do jaké školky dítě umístí. Vznikne tak přirozený prostor pro tržní nabídku v oblasti předškolních zařízení. 

Obdobně veškeré prostředky, které obec dává formou grantů nebo dotací na zájmovou a sportovní činnost mládeže lze rozdělit formou voucherů rodinám, které se pak samy rozhodnou, zda voucher použijí na financování jazykové výuky, sportovní činnosti, hudebního vzdělávání, výtvarných kroužků a podobně. Je vysoce pravděpodobné, že mnoho rodin než aby nechaly voucher propadnout, raději doplatí příslušnou částku k voucheru. Participace na takovýchto programech buzde pravděpodobně větší, než v současnosti. 

V obcích, kde obec financuje kulturní instituce, Svobodní navrhují vouchery na kulturu. Kulturní statky se potom nabízejí za tržní cenu. Občan se pak může rozhodnout, jaké kultuře dává přednost, není to rozhodnutí radních nebo komisí. Výhodou je, že návštěvníci obce nezískávají přístup k dotovaným statkům, aniž by se finančně podíleli na dotaci, je známá tržní cena a přespolní platí tržní cenu za žádaný produkt. Typicky do kamenných divadel chodí návštěvníci z mnoha okolních i vzdálenějších obcí, které se ale nepodílejí na dotacích. Systém voucherů by přispěl k větší návštěvnosti a zároveň představuje první krok k pravdivým cenám. 

Systém voucherů pomůže vytvořit prostředí nabídky a poptávky, které bude základem pro budoucí snižování daní a snižování hodnoty voucherů a nakonec povede ke vzniku přirozeného prostředí.