Stanovisko Svobodných k zákazů elektrokoloběžek

24. 05. 2017

na Praze 1 - když se samospráva motá v zákonech

Stanovisko Svobodných k zákazů elektrokoloběžek

“Radnici sdružení navrhuje omezit „vláčky“ turistů na elektrokolech či koloběžkách značkou stanovující nejmenší možnou vzdálenost mezi jízdními koly. Pomohlo by podle něj také vytvoření bezpečných objízdných tras tak, aby cyklisté neměli důvod po pěších zónách kolem Staroměstského náměstí jezdit.” Zdroj: http://www.lidovky.cz

 

“O náhody není nouze. Stala se velice málo pravděpodobná výjimka a sdružení Automat má výjimečně pravdu. Regulace elektrokoloběžek je přehnaná a odporuje dosavadním zákonným úpravám. Zákon pojem elektrokoloběžka nezná (361/2000 Sb.,§ 57 (1)) Jakékoliv omezení v definici jízdního kola není možná. Stejně tak není možná regulace podle definice osobního přepravníku (§ 60a), alias Segway, protože Segway je podle výkladu práva chodec.

 

Chtěli bychom ale sdružení Automat odporovat v nápadu dodatečně regulovat tzv. vláček elektrokoloběžek. Tuto situaci zákon již také zná a dosavadní praxe fungovala (§ 57, (2))

 

Pokud je tedy obava o bezpečnost na místě, je potřeba, aby místní orgány aktivně komunikovaly s těmi agenturami, které frekventovaně nedbají základních psaných (§ 4) i nepsaných pravidel. V současném stavu jsou trestání jak ti, kteří jezdí slušně, na úkor jiných.

 

Tudy cesta nevede.

Včera jsme měli stav, kdy bylo zakázáno jet na Segway. Tak si dnes trh našel cestu a nabídl řešení zákazu - jezdí se na elektrokoloběžkách. A až se zítra zakážou elektrokoloběžky, opět se vymyslí další cestička, jak to obejít.

 

Zároveň se obáváme šíření takových zákazů. Vidíme to na příkladu modrých zón a zákazu Segway, které začaly na Praze 1 a postupně se šířily i tam, kde problém nikdy před tím nebyl (Praha 6 - modré zóny a Praha 4 - Segway).  Plošné zákazy vedou k tomu, že máme např. za 4 mil Kč. značení na místech, kde Segway nikdy nikdo nepotkal. (§ 78)”

 

Považujeme také za zvláštní krok regulovat tzv. ekologicky šetrný dopravní prostředek, jako je (elektro)koloběžka. Tzv, proevropští politici, kteří v současné chvíli ovládají Prahu 1 (TOP09), tak vědomě hatí cíle a plány EU, která usiluje o zapojení více dopravních prostředků s alternativními pohony (str. 8, Politiky Evropské unie: Doprava, 2014)

 

Za pražské svobodné občany: Ing. Josef Novotný :-)

 

 

Zdroje

 

361/2000 Sb.:

§ 4

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace,1) povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

 

§ 57

(2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.- lze to také chápat tak, že zákon pojem elektrokoloběžka nezná, tudíž jakkékoliv omezení ve stylu jízdního kola není možná. Stejně tak není možná regulace podle samovyvažovacích (fujtaksl slovo) vozidlech, segway, protože Segway je podle výkladu práva chodec :-)

 

(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. - zde padají argumenty sdružení Automat, že by se mělo jakkoliv dále regulovat pohyb jednotlivých elektrokoloběžek za sebou. V zákoně je toto již ustanoveno.

 

 

§ 78

Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací

(1) Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit ucelený systém.

(2) Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem.

 

 

Politiky Evropské unie: Doprava, ISBN 978-92-79-42773-2, str8.:

...Snižovat emise pocházející z dopravy je klíčovou součástí politiky EU. Na plnění tohoto cíle se podílí četné projekty a iniciativy zvyšující průjezdnost měst, podporující využívání ekologičtějších druhů dopravy, jako je železniční a vnitrozemská vodní doprava, a vývoj alternativních, neropných paliv pro námořní a automobilovou dopravu...