Arogance letňanského výkonu veřejné funkce

02. 12. 2015

Podzimní schůze Zastupitelstva MČ Praha 18 – a byly celkem tři – jasně ukázaly v plné nahotě, kdo a jak spravuje Letňany. Nebo, lépe řečeno, kdo vládne Letňanům. 

Arogance letňanského výkonu veřejné funkce

Podzimní schůze Zastupitelstva MČ Praha 18 – a byly celkem tři – jasně ukázaly v plné nahotě, kdo a jak spravuje Letňany. Nebo, lépe řečeno, kdo vládne Letňanům. Vhodný zářijový termín se podařilo najít až na třetí pokus, ovšem již po zákonné lhůtě tří měsíců od poslední, červnové, schůze. Z jedenácti koaličních zastupitelů bylo přítomno deset. Po odmítnutí opozičních návrhů na doplnění nebyl následně program schůze schválen a „šlo se domů“. Na říjnové schůzi jsem podal interpelaci na dva zástupce starosty Oldřicha Miffka (v gesci LSK) a Ondřeje Lercha (v gesci sport) a jednatelku Letňanská sportovně kulturní, s.r.o. (LSK) Marcelu Dudkovou (všichni tři ČSSD), ve které jsem se (mimo jiné) ptal na zásadní otázku: „Na základě jakého živnostenského oprávnění je provozována Fotbalová akademie Letňany?“ Pojal jsem podezření, že se jedná o nezákonné podnikání městské části, protože v internetovém výpisu o LSK (vlastněná ze 100% městskou částí) není uvedeno vlastnictví oprávnění na sportovní a tělovýchovné služby, jakožto vázané činnosti! Odpověď přišla od všech tří stejná: „Jedná se o sportovní akci, kterou pořádá LSK, s.r.o. na základě vlastního živnostenského oprávnění.“ Taková odpověď mi nestačila, tak jsem se na listopadové schůzi ZMČ zeptal pana Lercha (pan Miffek a paní Dudková nebyli přítomni) přímo a odpověď jsem požadoval ihned. Reakcí mi byla podrážděná a arogantní „odpověď“ pana Lercha, dohledatelná v záznamu ze schůze (viz níže). Spolu s doporučením: „Tím pádem jsem s tebou, Martine, skončil, už mi nepiš žádné interpelace, protože já už ti na ně, na ty nesmyslný věci, nebudu odpovídat!“

Nezbývá, než připomenout zákon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze: Výkon funkce člena zastupitelstva hlavního města Prahy se považuje za výkon veřejné funkce. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu hlavního města Prahy a její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva hlavního města Prahy, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je hlavní město Praha, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které hlavní město Praha založilo nebo zřídilo; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů. Obdobně přeneseno platí pro městské části.

Upozornění na nezákonné podnikání městské části (bez patřičného živnostenského oprávnění) nepovažuji za nesmyslnou věc, nad kterou lze mávnout rukou. A rozhodně trvám na tom, aby se tím zmínění zástupci starosty zabývali.

Závěrem však musím konstatovat, že každá taková akce městské části nemá a nebude mít mou podporu. Jsem proti podnikání městské části za peníze daňových poplatníků. A už vůbec nechápu, proč jsou akce LSK podporovány nemalými finančními částkami přímo z rozpočtu MČ, rozhodnutím Rady MČ. Pokud se jedná o akci pro děti, nechť je podpořena přiměřenou částkou v grantovém řízení.

Odkaz na záznam ze zastupitelstva: http://vox.optobone.cz/letnany/index.php?sekce=1&article#

Ing. Martin Halama

zastupitel MČ Praha 18 za Stranu svobodných občanů